ข้อมูล eBook

ชื่อ: ระเบียบวิธีวิจัย

ผู้แต่ง: อิงอร ศรีเกษ

สำนักพิมพ์: เอ็กเปอร์เน็ท

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมสาระสำคัญ
ที่เกี่ยวข้องกับการทำวิจัย อันประกอบไปด้วย
ความหมายและความสำคัญของการวิจัย
วัตถุประสงค์และประเภทของการวิจัย
ขั้นตอนสำคัญของการวิจัยและการออกแบบการวิจัย
การกำหนดตัวแปรและตั้งสมมติฐานในการวิจัย
วิธีการสุ่มตัวอย่างและการเก็บรวบรวมข้อมูล
การวัดและการวิเคราะห์ข้อมูล
การตีความและการนำเสนอข้อมูล
การเขียนรายงานการวิจัยและการเขียนโครงการวิจัย
เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นทำวิจัย
และผู้ที่สนใจเพิ่มเติม !
"

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2017-07-23 06:06